Hoạt động một ngày ở bán trú

Một ngày diễn tập ở bán trú của trường Cốc Mỳ

Một ngày diễn tập ở bán trú của trường Cốc Mỳ