Lễ kết nạp đội viên và hành động tháng thanh niên của đoàn trường

Lễ kết nạp đội viên và hành động tháng thanh niên của đoàn trường

Lễ kết nạp đội viên và hành động tháng thanh niên của đoàn trường