Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc khu dân cư tại các thôn bản trên địa bàn xã Cốc Mỳ